دوره ایزو 10004

دوره ایزو 10004

دوره ایزو 10004 به صورت مجازی

یکی از استاندارد هایی که آموزش مجازی آن به ندرت در سازمان های برگزار می شود دوره ایزو 10004 است که برای اولین بار در این سایت این دوره بررگزار می شود. به نظر می رسد که امروزه بازار دوره های مجازی به خصوص در ارتباط با استاندارد های ایزو داغ شده است. به همین […]

بیشتر بخوانید